SINAV YÖNETMELİĞİ

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Yetenek Sınavı Yönergesi


Amaç ve kapsam
Madde 1: Bu yönerge Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin lisans programlarına “Özel Yetenek Sınavıyla” öğrenci alınması ile ilgili işlemleri ve hükümleri kapsar. Sınav komisyonları ve bu komisyonların yürüteceği görevler; ön kayıt işlemleri, sınavın yapılması, değerlendirilmesi, sonuçların duyurulması ve kesin kayıt işlemleri bu yönerge hükümlerine göre yürütülür.


Tanımlar
Madde 2: Bu Yönergede geçen;
a ) Üniversite: Hacettepe Üniversitesini,
b ) Rektör  : Hacettepe Üniversitesi Rektörünü,
c) Rektörlük: Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünü,
ç) Fakülte: Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesini,
d) Dekan: Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanını,
e) Dekanlık: Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığını,
f) Fakülte Yönetim Kurulu: Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulunu,
g) Fakülte Kurul : Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fakülte Kurulunu,
ğ) Senato: Hacettepe Üniversitesi Senatosunu,
h) YGS: Yükseköğretime Geçiş Sınavını
ı)ÖSYM : Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
i) İlgili Bölüm Kurulu: Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin yetenek sınavı ile öğrenci alan Resim, Heykel, Grafik ve Seramik Bölümlerinin  her birinin bölüm kurulunu
ifade eder.


Aday Kabul Koşulları
Madde 3: Güzel Sanatlar Fakültesi Yetenek Sınavına:
1 - ÖSYM'nin o yıl için öngördüğü YGS taban puanı alanlar,
2 - YGS sınav sonucuna göre herhangi bir öğrenim kurumuna girmeye hak kazandığı halde kesin kaydını yaptırmayanlar başvurabilirler.


Sınavın Duyurulması
Madde 4: Fakülteye yetenek sınavı ile öğrenci alınacak  lisans programları, bunların kontenjanları, aday olmak için gerekli koşulları, kayıt ve sınav tarihleri yayın organları aracılığıyla duyurulur.

Ön Kayıt
Madde 5: Ön Kayıt, Fakülte Kurulu tarafından belirlenen tarihlerde internet üzerinden yapılır. Adaylar bölüm tercihini, başvuru sırasında yapar.

Sınav Giriş Belgesi
Madde 6: Ön kaydını yaptıran aday internet üzerinden kayıt çıktısını alır. Bu belge sınava giriş belgesi olarak kabul edilir.


Sınav Yürütme Komisyonunun Görevleri
Madde 7: Sınav Yürütme Komisyonu Dekanın ya da Dekanın görevlendireceği bir öğretim elemanının başkanlığında, Dekan tarafından görevlendirilmiş yeterli sayıda öğretim elemanı ile Fakülte Sekreteri'nden oluşur. Komisyon, ihtiyaç duyduğunda Dekanlıktan başka öğretim elemanlarına ve memurlara görev verilmesini isteyebilir.
Sınav Yürütme Komisyonu;
1 - Sınav salonlarının belirlenerek düzenlenmesinden, etiketlenmesinden, yön levhalarının hazırlanması ve yerleştirilmesinden, sınav evraklarının önceden mühürlenerek hazırlanmasından, aday listelerinin bütün adayların görebileceği şekilde ana girişlere ve salonun uygun yerlerine asılmasından, sınav evraklarının imza karşılığı eksiksiz olarak teslim alınması ve teslim tutanaklarının düzenlenmesinden, sınav evraklarının Sınav Jürisine tesliminden,
2 - Sınav sırasında canlı  model ve sınav gereçlerinin sağlanmasından,
3 - Sınav salon sorumlularının seçimi ve görevlendirilmesinden,
4 - Sınav salonlarının sınava uygun hale getirilmesinden,
5 - Sınavların güvenli ve düzenli bir biçimde yapılması ve sonuçlandırılmasından sorumludur.

Sınav Salon Sorumlusu
Madde 8: Sınav giriş belgelerinde yazılı bilgilerin sınav kağıdına doğru işlenip işlenmediği konusunda sınav salon görevlileri gerekli denetim ve kontrolleri yapar. Sınavın bitiminde salon sorumluları tarafından kimlik denetimi yapıldıktan sonra adayın kimlik bilgilerinin yazılı olduğu köşeyi kapatarak sınav kağıdını adayın imzası karşılığında teslim alır. Sınav kağıtlarını sınav bitiminden hemen sonra Sınav Yürütme Komisyonu Başkanlığına teslim eder.  Sınav evrakını imza karşılığı salon sınav sorumlusuna teslim etmeyen adayların sınavları geçersiz sayılır. Sınav Yürütme Komisyonu, gerekli gördüğü hallerde Sınav Salon Sorumlusuna yardım amaçlı Sınav Salon Gözetmeni tayin edebilir.


Sınavların Yapılması
Madde 9: Birinci Aşama Sınavı, Sınav Yürütme Komisyonunca önceden ilan edilmiş gün, saat ve yerlerde yapılır. Daha önce duyurulmuş sınav saatinden önce sınava başlanamaz, zorunlu nedenlerle sınavın başlama saati Sınav Yürütme Komisyonu kararıyla değiştirilebilir. Bu takdirde geçen zaman sınav süresine eklenir.
Adaylar, sınavın başlayacağı saatten yarım saat önce ve yanlarında getirmeleri gerekli belge ve sınav malzemeleri ile birlikte sınav yerinde hazır bulunurlar. Sınav sırasında uymak zorunda oldukları kurallar, adaylara görevlilerce hatırlatılır. Sınav sırasında uyulması gereken kurallara uymayanlar, sınav disiplinini bozanlar ve kendi yerine başkasını sınava sokanlar Sınav Yürütme Komisyonu tarafından sınav dışında bırakılırlar. Durum tutanağa işlenir ve gerektiğinde bunlar hakkında kovuşturma açılması istenir.


Sınavlar
Madde 10: Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yetenek Sınavı iki aşamalı olarak gerçekleştirilir. Birinci Aşama Sınavı, canlı modelden desen ve konulu çizimden oluşur. Birinci aşama sınavına bölüm tercihine bakılmaksızın tüm adaylar girmek zorundadır. İkinci Aşama Sınavı, bölüm akademik  kurulları tarafından yöntemi belirlenen alan sınavından oluşur.  Her iki aşama sınavında kullanılacak malzemenin cinsi ve kullanım şekli sınavların Jürisi tarafından belirlenir.

Birinci Aşama Sınavı
İlanda belirtilen günde yapılır. Takip eden gün içinde sonuçları açıklanır.

 • Canlı Modelden Desen Çizimi

Canlı Modelden Desen Çizimi Fakültenin Resim, Heykel, Grafik ve Seramik bölümlerine alınacak öğrenci adaylarında; gördüğünü algılama ve çizebilme yeteneğini ölçmek üzere canlı modelden kurşun kalemle desen çizimi yaptırılmasıdır. Modelin duruş şekli sınav jürisi tarafından sınavın başlangıcından 30 dakika önce belirlenir. Çizim suresi 60 dakikadır.

 • Konulu Çizim

Sınav jürisinin sınav öncesi tespit edeceği herhangi bir konuda adayın yaratıcılığını, hayal edebilme kapasitesini, gözlem gücünü, seçtiği konuya bakış açısını ve algı birikimini ön plana çıkartmayı amaçlayan hayali çalışmayı içerir. Konuya bakış açısını, olayları gösterme noktasını, figürlerde devinimi, mekânda farklılığı, yorumlamada ise bireyselliği ifade edebilme kapasitesi, değerlendirmenin önemli noktalarıdır. Konulu Çizim Sınav sorusu sınav jürisi tarafından sınav başlangıcından 30 dakika önce belirlenir. Çizim süresi 60 dakikadır.
Sınav süresi Canlı Modelden Desen Çizimi ve Konulu Çiziminden oluşan Birinci Aşama sınavı  toplam 120 dakikadır. İki çizim arasında ara verilmez. Sınav başladıktan 30 dakika sonra gelenler sınava alınmaz. Sınav başladıktan sonraki ilk 30 dakika içinde adaylar dışarı çıkamaz.  Adaylar sınav süresinin son 15 dakikasında sınav salonundan çıkamazlar.


İkinci Aşama Sınavı
Birinci Aşama sınavında almış olduğu puana ve yapmış olduğu bölüm tercihi sırasına göre birinci aşama sınavını kazanan adaylar, ilgili bölümlerde ikinci aşama sınavına girerler. İkinci aşama sınavının, türü ve yöntemi adayın sınava girdiği bölüm kurulu tarafından belirlenir. Bölüm kurulu sınav ile ilgili duyuruları sınavdan en az bir gün önce adaylara duyurur. İkinci aşama sınavı bölüm kurulu sorumluluğu altında gerçekleştirilir. İkinci aşama sınavı alan sınavı niteliğinde olup süresi 240 dakikadır. Sınav başladıktan ilk  30 dakika  sonrasında gelenler sınava alınmaz. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika içinde adaylar dışarı çıkamaz.  Adaylar sınav süresinin son 15 dakikasında sınav salonundan çıkamazlar.

Sınav Jürileri
Madde 11:  Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yetenek Sınavı’nın birinci aşama sınav jürisi, fakülte yönetim kurulu tarafından; ikinci aşama sınav jürileri ilgili bölüm kurullarınca belirlenir.

 • Birinci Aşama Sınav Jürisi

Birinci Aşama Sınavı Jüri Üyeleri, yetenek sınavı ile öğrenci alan Resim, Heykel, Grafik ve Seramik Bölümü öğretim üyeleri arasından Fakülte Yönetim Kurulu tarafından seçilen 4 (dört) üye ve Fakülte Dekanından oluşur. Birinci derecede yakınları sınava girenler jüride görev alamazlar. Bu jüri, Birinci Aşama Sınavının yönergede belirtilen kurallara göre yapılmasından ve sınav evrakının değerlendirilmesinden sorumludur.

 • İkinci Aşama Sınavı Jürileri;

İkinci aşama sınav jürisi,  ilgili bölüm akademik kurulunca o bölümün öğretim üyesi ve öğretim görevlileri arasından belirlenir. Belirlenen jüri, ikinci aşama sınavının, türünü ve yöntemini belirler.
Sınavların Değerlendirilmesi
Madde 12: Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yetenek Sınavı birinci aşama sınav jürisi Fakülte Kurulunun belirlediği jüri tarafından; ikinci aşaması ilgili bölüm kurulu tarafından belirlenen sınav jürileri tarafından değerlendirilir.

 • Birinci Aşama Sınavının Değerlendirilmesi

Birinci aşama sınavı jüri üyeleri, sınav kağıtlarının kapalı kimlik yerlerini açmadan toplu halde kıyaslama yoluyla; canlı modelden desen çalışmasını 100 (yüz) tam not üzerinden; konulu çizim çalışmasını 100 (yüz) tam not üzerinden ayrı ayrı değerlendirir ve sınav kağıdının üzerine ayrı ayrı yazar. İki çalışmaya verilen notların ortalaması sınav puanı olarak belirlenir.  Adayların ikinci aşama seçme sınavlarına girme hakkını elde edebilmeleri için birinci aşama sınavından 100 puan üzerinden en az 50 puan almaları zorunludur. Tüm kağıtlar değerlendirildikten sonra; sınav kağıtlarındaki kimlik bilgilerinin yazılı köşesi açılarak adayların ad ve soyadları ile aday numaraları başarı puanına göre sıralı olarak bir tutanakla belirlenir. Adı geçen bölümlerin kontenjanının 2 katı kadar aday ikinci aşamaya girmeye hak kazanır.

 • İkinci Aşama Sınavının Değerlendirilmesi

Birinci aşama sınavından aldıkları puana göre adaylar tercih ettikleri bölümün ikinci aşama sınavına girerler. İkinci aşama sınavları sonucunda tek puan verilir. En yüksek puandan başlayarak sıralama yapılır. Sınav 100’luk puan sistemine göre değerlendirilir.


Kesin kayıt hakkı kazanan adayların belirlenmesi
Madde 13: Adayların bilgisayar ortamına aktarılan Alan Sınavı olarak değerlendirilen İkinci Aşama Sınavı notunun % 75’i, ile adayın YGS'den almış olduğu herhangi bir puan türünden en yüksek ham puanın %25'i toplanarak bulunacak aritmetik ortalama adayın başarı notudur. En yüksek başarı notu olan adaydan başlayarak aşağıya doğru yedek adayların sıralanmasında da başarı notları notu sıralama listesi esas alınır. Bölüm kontenjanı kadar en yüksek puanı alan adaylar sınavı kazanmış olur. Puan eşitliği durumunda adayların Birinci Aşama sınavında almış oldukları puanlar dikkate alınır. Eşitliğin yine de bozulmaması durumunda bölüm tercih sırası gözetilir. Bölüm kontenjanı dışında kalan adayların tamamı yedek adaydır.


Sınav Sonuçlarının İlanı
Madde 14: Adaylar sınav sonuçlarını başvuru sırasında aldıkları şifreyle öğrenebilirler. Ayrıca Dekanlık tarafından Güzel Sanatlar Fakültesinin internet sayfasında yayınlanmak üzere duyurulur. Güzel Sanatlar Fakültesi Yetenek Sınavını kazanan asıl adaylar ile yedek adayların kayıt ve yerleştirme işlemleri Hacettepe Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı'nca yürütülür.


Yabancı Uyruklu Adaylar
Madde 15: Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yetenek Sınavına yabancı uyruklu adaylar da başvurabilir. Başvurular bizzat Fakülte Sekreterliğine yapılır. Yetenek sınavı ile öğrenci alan Resim, Heykel, Grafik ve Seramik Bölümleri kontenjanının %10'unu aşmamak koşuluyla, yabancı uyruklu öğrencilere ek kontenjan tanınabilir. Yabancı uyruklu adayların yetenek sınavları diğer adaylarla aynı gün ve saatte, ayrı sınav salonunda yapılır. Yabancı uyruklu adaylar kendi içlerinde değerlendirilirler. Kontenjan doldurma zorunluluğu yoktur. Her bölüm için 1 (bir) yedek aday belirlenebilir.


Sınav Sonuçlarına İtiraz
Madde 16:

 • Birinci Aşama Sınav Sonucuna İtiraz: Birinci  aşama sınava girip başarısız olan adaylar, sınav sonuçlarının Güzel Sanatlar Fakültesi’nin internet sayfasında yayınlanmasından sonra ki 3(üç) iş günü içinde sonuçlara itiraz için Fakülte Dekanlığına başvurabilirler. Bu süreyi geçiren adayların başvuruları işleme konmaz. Dekanlık, Fakülte Yönetim Kurulunun onayı ile itirazı değerlendirmek üzere 3(üç) kişilik bir komisyon oluşturur. Komisyon değerlendirmesini itiraz başvurularının bitiminden sonraki 2(iki) iş günü içinde değerlendirir, bu değerlendirme itiraza cevap niteliği taşır ve kesindir.
 • İkinci Aşama Sınav Sonucuna İtiraz : İkinci aşama sınavına girip başarısız olan adaylar, sonuçların ilanından sonraki 3(üç) iş günü içinde sonuçlara itiraz için Fakülte Dekanlığına başvurabilir. Bu süreyi geçiren adayların başvuruları işleme konmaz. Dekanlık, Fakülte Yönetim Kurulu onayı ile itirazları değerlendirmek için her bölümden bir kişi olmak üzere 4(dört) kişilik bir komisyon oluşturur. Komisyon değerlendirmesini itiraz başvurularının bitiminden sonraki 2(iki) iş günü içinde değerlendirir, bu değerlendirme itiraza cevap niteliği taşın ve kesindir.

Yönerge Yürürlük Tarihi
Madde 17: Bu yönerge Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.


Yönerge Yürütücüsü
Madde 18: Bu yönerge Hacettepe Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

 • 17.06.2013
  DEKANLIK
  Fakültemiz Resim Bölümü Araştırma Görevliliği kadrosuna yapılan başvuruların değerlendirilmesi sonucunda; atamaya hak kazanan adaya ilişkin bilgiler.


  devamı ->
 • 04.06.2013
  DEKANLIK
  Fakültemiz Resim Bölümü Araştırma Görevliliği için başvuran adayın; ön değerlendirmesi yapılmış olup, aşağıda belirtilen tarihte sınava katılması uygun bulunmuştur.


  devamı ->
 • 30.04.2013
  DEKANLIK
  Fakültemiz Heykel Bölümü Öğretim Görevliliği kadrosuna yapılan başvuruların değerlendirilmesi sonucunda; atamaya hak kazanan adaya ilişkin bilgiler.


  devamı ->
.
Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Beytepe Yerleşkesi 06800 Ankara
Tel:(0312) 2992082-2992062-2976840-41  |  Belgeç(Faks):(0312) 2992061  |  gsf@hacettepe.edu.tr