YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anasanat Dalı'nda yürütülen İç mimarlık Sanat Dalı ve Çevre Tasarımı Sanat Dalı'nda yürütülen Yüksek lisans ve Sanatta Yeterlik programları Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği çerçevesinde İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anasanat Dalı Başkanlığı'nca yürütülür. Bu yönerge, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 6. Maddesi hükümleri gereğince hazırlanmıştır. Bu yönerge ilgili yönetmelikte yer almayan şartları ve ilgili yönetmeliğin Anasanat Dalı'nda tanıdığı takdir haklarının ne şekilde olacağını düzenler. Bu yönergede yer almayan şartlar ilgili yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

Giriş Koşulları
1 Bu programa, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 14. Maddesi sayılan şartları yerine getiren adaylar aşağıdaki koşullarla başvurabilir.  

2 Başvuru "İç Mimarlık" ile "Çevre Tasarımı" programlarından sadece birisi için yapılır.  

3 Giriş sınavları, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili 15. Maddesi uyarınca yapılır.  

Diploma Koşulları
1 Yüksek Lisans programı öğrencileri toplam 7 dersten az olmamak koşuluyla en az 24 kredilik dersi ve kredisiz seminer dersini almak zorundadır. Bu derslerin iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla lisans derslerinden seçilebilir.

Detaylı Bilgi: http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr 

Yüksek Lisans Dersleri  

Güz 
Dersin Kodu  Dersin Adı  T P K Z /S 
İÇT 600  Özel Konular  4 0 0 Z 
İÇT 601 Modüler Koordinasyon İlke ve Yöntemler  3 0 3 Z 
İÇT 611  Seminer I  3 0 0 S 
İÇT 621  İç Mekanda Tasarım ve Oluşum Problemlerinin Analizi 3 0 3 Z 
İÇT 631  İç Mekanda Mobilya ve Donatı Sistemleri  3 0 3 S 
İÇT 641 Bilgisayarla Tasarım I  3 0 3 S 
İÇT 651 Çevre Tasarımı İlke ve Yöntemleri I 3 0 3 S 
İÇT 661 Yakın Çevrede Tasarım ve Oluşum Problemlerinin Analizi  3 0 3 S 
İÇT 671 Yakın Çevrede Kent Mobilyası ve Donatı Sistemleri  3 0 3 S 
İÇT 681 Tarihi ve Geleneksel Yapı ve Çevrenin Korunması ve Değerlendirilmesi I  3 0 3 S 

Bahar 
Dersin Kodu  Dersin Adı  T P K Z/ S  
İÇT 600  Özel Konular  4 0 0 Z 
İÇT 602 İç Mekan ve Yakın Çevrede Modüler Tasarım ve Oluşum  3 0 3 Z 
İÇT 612  Proje  3 0 0 S 
İÇT 622  İç Mekanda Işık, Renk ve Doku  3 0 3 Z 
İÇT 632  İç Mekan Donatısında Görsel Bildirişim Problemleri 3 0 3 S 
İÇT 642 Bilgisayarla Tasarım I  3 0 3 S 
İÇT 652 Çevre Tasarımı İlke ve Yöntemleri II 
3 0 3 S 
İÇT 662 Yakın Çevrede Işık, Renk ve Doku  
3 0 3 S 
İÇT 672 Yakın Çevre ve Donatısında Görsel Bildirişim Problemleri  
3 0 3 S 
İÇT 682 Tarihi ve Geleneksel Yapı ve Çevrenin Korunması ve Değerlendirilmesi II  
3 0 3 S 

Sanatta Yeterlik Programı  

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anasanat Dalı'nda yürütülen İç mimarlık Sanat Dalı ve Çevre Tasarımı Sanat Dalı'nda yürütülen Yüksek lisans ve Sanatta Yeterlik programları Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği çerçevesinde İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anasanat Dalı Başkanlığı'nca yürütülür. Bu yönerge, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 6. Maddesi hükümleri gereğince hazırlanmıştır. Bu yönerge ilgili yönetmelikte yer almayan şartları ve ilgili yönetmeliğin Anasanat Dalı'nda tanıdığı takdir haklarının ne şekilde olacağını düzenler. Bu yönergede yer almayan şartlar ilgili yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

Giriş Koşulları
1 Bu programa, Hacettepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 14. maddesinde sayılan şartları yerine getiren adaylar aşağıdaki koşullarla baş vurabilirler.  

2 Sanatta Yeterlik programına giriş sınavı Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 15. Maddesi hükümlerinin çerçevesinde yapılır.  

Diploma Koşulları
1 Sanatta Yeterlik öğrencisi, toplam 24 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi dersi başarıyla tamamlamak zorundadır.

 
Sanatta Yeterlik Dersleri  
Güz 
Dersin Kodu  Dersin Adı  T P K Z /S 
İÇT 700  Özel Konular  5 0 0 Z 
İÇT 701 Çağdaş İç Mekan Düzenlemeleri  3 0 3 Z 
İÇT 711  Modüler Elemanlarla Tasarım ve Uygulama I  3 0 0 S 
İÇT 721  İç Mekan Tasarımına Analitik Yaklaşım I 3 0 3 S 
İÇT 731  İç Mekan Biçimlemesi ve Akustik 3 0 3 S 
İÇT 751 Yakın Çevre Tasarım ve Oluşum Sistemleri I 3 0 3 S 
İÇT 761 Tarihi ve Geleneksel Yakın Çevre Dokusu ve Analizi I  3 0 3 S 
İÇT 771 Yakın Çevre Tasarımına Analitik Yaklaşım I 3 0 3 S 
İÇT 781 Çağdaş Yakın Çevre Düzenlemeleri  3 0 3 S 

Bahar 
Dersin Kodu  Dersin Adı  T P K Z /S 
İÇT 700  Özel Konular  5 0 0 Z 
İÇT 702 Günümüzde İç Mekan Düzenlemelerinde Yenilikler  3 0 3 S 
İÇT 712 Modüler Elemanlarla Tasarım ve Uygulama II  3 0 0 S 
İÇT 722 İç Mekan Tasarımına Analitik Yaklaşım II 3 0 3 S 
İÇT 732 İç Mekan Biçimlemesi ve Taşıyıcı Sistem İlişkisi  3 0 3 S 
İÇT 752 Yakın Çevre Tasarım ve Oluşum Sistemleri II  3 0 3 S 
İÇT 762 Tarihi ve Geleneksel Yakın Çevre Dokusu ve Analizi II  3 0 3 S 
İÇT 772 Yakın Çevre Tasarımına Analitik Yaklaşım II 3 0 3 S 
İÇT 782 Günümüzde Yakın Çevre Düzenlemelerinde Yenilikler  3 0 3 S

Yüksek Lisans Programı Dersleri Tanımları

MODÜLER KOORDİNASYON İLKE VE YÖNTEMLER
Standardizasyon ve optimizasyon -Ampirik, oransal ve ölçüsel modül ve metodlar modüler düzenlemeler- Tüm metodların eleştirilmesi ve tartışılması.

İÇ MEKÂN VE YAKIN ÇEVREDE MODÜLER TASARIM VE OLUŞUM
Modül elemanlarının oluşum prensipleri -Tasarıma tesir eden tüm faktörlerin irdelenmesi -Taşıyıcı, alt yapı, üretim, nakliye, depolama, montaj faktörlerinin modüler düzenlemelere, tasarım ve oluşum aşamalarında tüm etkilerinin araştırılması.

SEMİNER
İç mimari tasarımına ilişkin çeşitli teorik araştırmaların yapılması.

PROJE
İç mekân tasarım elemanlarının incelenmesi, iç mekân ve yakın çevre ilişki ve sistemlerinin araştırılması -Biçim, yapım ve taşıyıcı sistem olgusunun tasarıma etkileri, aşamaların analizi- Tasarımın estetik, teknik, ekonomik, antropometrik ve ergonomik çerçevede değerlendirilmesi, sentez niteliğinde tasarım çalışması.

İÇ MEKÂNDA TASARIM VE OLUŞUM PROBLEMLERİNİN ANALİZİ
Kullanıcı gereksinimleri doğrultusunda iç mekân konforuna yönelik oluşum problemlerinin işlevsel ve estetik boyutlar doğrultusunda analizi ve araştırılması.

İÇ MEKÂNDA IŞIK, RENK VE DOKU
Renk, ışık ve dokunun tasarım öğesi olarak iç mekân tasarımı oluşumuna etkilerinin ve çeşitli olanaklarının araştırılması.

İÇ MEKÂNDA MOBİLYA VE DONATI SİSTEMLERİ
Mobilya ve donatı elemanlarının dönemlere göre yayılımı, işlevsel, kültürel ve teknolojik açıdan iç mekânda mobilya ve donatı sistemleri ilişkisinin araştırılması.

İÇ MEKÂN DONATISINDA GÖRSEL BİLDİRİŞİM PROBLEMLERİ
Hareketli ve sabit iç mekân donatı elemanlarının oluşum ve biçimlendirilmesinde görsel algı ve iletişim boyutunun incelenmesi.

BİLGİSAYARLA TASARIM I
Bilgisayarla tasarım programlarının temel kavramları tasarım dizesi ve temel işlevleri -Bilgisayarla tasarımda program geliştirmeye yönelik sorun çözümleme- kodlama.

BİLGİSAYARLA TASARIM II
Program sınama-iletişim-tasarımda temel komut yapıları ve örnek tasarımlar üzerine çalışmalar yapılması. 

ÇEVRE TASARIMI İLKE VE YÖNTEMLERİ I
Çevrenin tanımı, kavramları statik ve dinamik öğelerin tasarıma etkisi -Yasal ve yönetimsel çerçevenin tanıtılması.

ÇEVRE TASARIMI İLKE VE YÖNTEMLERİ II
Fiziki düzenlemenin, insan ve çevre ilişkilerinin, planlama, sorun, yöntem ve tekniklerinin ele alınması ve uygulamalar yapılması.

YAKIN ÇEVREDE TASARIM VE OLUŞUM PROBLEMLERİNİN ANALİZİ
İşlevsel ve estetik boyutlar doğrultusunda yakın çevre tasarım ve oluşum problemlerinin analizi ve uygulama önerilerinin tartışılması.

YAKIN ÇEVREDE IŞIK, RENK VE DOKU
Renk, ışık ve dokunun tasarım öğesi olarak yakın çevre tasarımı oluşumuna etkilerinin ve çeşitli tasarım olanaklarının araştırılması.

YAKIN ÇEVREDE KENT MOBİLYASI VE DONATI SİSTEMLERİ
Kent mobilyası kavramının tanımı, ürün kimliği kavramı, kent mobilyası ve donatı sistemlerine, yakın çevre tasarımında estetik, işlevsel ve ekonomik boyutlarına yaklaşım.

YAKIN ÇEVRE VE DONATISINDA GÖRSEL BİLDİRİŞİM PROBLEMLERİ
Kent mobilyası ve donatı elemanlarının oluşum ve biçimlendirilmesinde görsel algı ve iletişim boyutunun incelenmesi.

TARİHİ VE GELENEKSEL YAPI VE ÇEVRENİN KORUNMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ I
Tarihi ve geleneksel çevrenin tanımlanması, öğeleri, yakın çevre ve sistemlerin ilişkileri.

TARİH VE GELENEKSEL YAPI VE ÇEVRENİN KORUNMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ II
Tarihi ve geleneksel yapıların günümüzün sosyal, ekonomik, estetik ve teknik gereksinimlerine cevap verecek duruma getirilmesine ilişkin yöntemlerin araştırılması. 

Sanatta Yeterlik Programı Dersleri Tanımları

ÇAĞDAŞ İÇ MEKAN DÜZENLEMELERİ
Çağdaş iç mekan düzenlemeleri ile tasarıma tesir eden etkilerin tüm boyutlarıyla araştırılması.

GÜNÜMÜZDE İÇ MEKAN DÜZENLEMELERİNDE YENİLİKLER
Günümüzde yenilik içeren iç mekan düzenlemeleriyle ilgili tüm tasarım etkenlerinin araştırılması, tasarımın biçim, taşıyıcı sistem ve yapım yöntemleri yönünden analizi, tasarım, estetik, teknik, ekonomik ve ergonomik yönden değerlendirilmesi.

MODÜLER ELEMANLARLA TASARIM VE UYGULAMA I
İç mekan ve yakın çevrede modüler tasarımda tasarıma etki eden tüm faktörlerin incelenip, değerlendirilmesi, tasarım olarak ve kısıtlamaları Üretim, oluşum ve montajda toleranslar.

MODÜLER ELEMANLARLA TASARIM VE UYGULAMA II
İç mekan veya yakın çevrede seçilecek bir örnek üzerine modüler koordinasyonla ilgili tüm inceleme ve analizlerin yapılması sentez nitelikte bir araştırma oluşturulması.

İÇ MEKAN TASARIMINA ANALİTİK YAKLAŞIM I
İç mekan tasarım ölçütlerinin, çeşitli boyutları ile incelenerek analiz edilmesi ve tasarıma yönelik yeni ölçütlerin geliştirilmesi

İÇ MEKAN TASARIMINA ANALİTİK YAKLAŞIM I 
İç mekan tasarım ölçütlerinin, çeşitli boyutları ile incelenerek analiz edilmesi ve tasarıma yönelik yeni ölçütlerin geliştirilmesi

İÇ MEKAN TASARIMINA ANALİTİK YAKLAŞIM II 
İç mekan tasarım ve oluşum ölçütlerinin çeşitli işlevler için örnekleme ve değerlendirme çalışmalarının yapılması.

İÇMEKAN BİÇİMLEMESİ VE AKUSTİK
Ses ve gürültü tanımları, sesin fiziksel özellikleri-odiyolojik veriler-işitsel konfor şartları-gürültünün etkisi ve kontrollü akustik tasarım ve fonksiyon ilişkisi tanımlaması ve uygulaması.

İÇ MEKAN BİÇİMLEMESİ VE TAŞIYICI SİSTEM İLİŞKİSİ
Yapılarda, taşıyıcı sistemlerin değerlendirilmesi, taşıyıcı sistemlerin oluşturulması, taşıyıcı sistemin eser bütününe etkileri tasarıma getirdiği olanak ve kısıtlamalar ilk taşıyıcı sistemin iç mekanda biçimlendirilmesi iç mekanda taşıyıcı elemanların biçimsel ve oransal öğe olarak tasarımda kullanılması

ÇAĞDAŞ İÇ MEKAN DÜZENLEMELERİ
Çağdaş iç mekan düzenlemeleri ile tasarıma tesir eden etkilerin tüm boyutlarıyla araştırılması.

GÜNÜMÜZDE İÇ MEKAN DÜZENLEMELERİNDE YENİLİKLER
Günümüzde yenilik içeren iç mekan düzenlemeleriyle ilgili tüm tasarım etkenlerinin araştırılması, tasarımın biçim, taşıyıcı sistem ve yapım yöntemleri yönünden analizi, tasarım, estetik, teknik, ekonomik ve ergonomik yönden değerlendirilmesi

MODÜLER ELEMANLARLA TASARIM VE UYGULAMA I
İç mekan ve yakın çevrede modüler tasarımda tasarıma etki eden tüm faktörlerin incelenip, değerlendirilmesi, tasarım olarak ve kısıtlamaları üretim, oluşum ve montajda toleranslar.

MODÜLER ELEMANLARLA TASARIM VE UYGULAMA II 
İç mekan veya yakın çevrede seçilecek bir örnek üzerine modüler koordinasyonla ilgili tüm inceleme ve analizlerin yapılması sentez nitelikte bir araştırma oluşturulması

YAKIN ÇEVRE TASARIM VE OLUŞUM SİSTEMLERİ I
Tümel çevreyi oluşturan öğelerin saptanması ve bunları etkileyen faktörlerin araştırılması.

YAKIN ÇEVRE TASARIM VE OLUŞUM SİSTEMLERİ II
Çevreyi oluşturan öğelerin ve bunları etkileyen faktörlerin analizi ve yakın çevre tasarımına etkilerinin araştırılması.

TARİHİ VE GELENEKSEL YAKIN ÇEVRE DOKUSU VE ANALİZİ I
Tarihi ve geleneksel yapıların incelenerek koruma ve değerlendirme sistemlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması.

TARİHİ VE GELENEKSEL YAKIN ÇEVRE DOKUSU VE ANALİZİ II 
Yakın çevre ve mimari bütünlük içerisinde tarihi çevrenin değerlendirilmesine yönelik çalışma ve araştırmaların yapılması.

YAKIN ÇEVRE TASARIMINA ANALİTİK YAKLAŞIM I 
Yakın çevre tasarım ölçütlerinin, çeşitli boyutları incelenerek analiz edilmesi ve tasarıma yönelik yeni ölçütlerin geliştirilmesi

YAKIN ÇEVRE TASARIMINA ANALİTİK YAKLAŞIM II 
Yakın çevre tasarım ve oluşum ölçütlerinin çeşitli işlevler için örnekleme ve değerlendirme çalışmalarının yapılması.

ÇAĞDAŞ YAKIN ÇEVRE DÜZENLEMELERİ
Çağdaş yakın çevre düzenlemeleri ile tasarıma tesir eden tüm etkenlerin tüm boyutlarıyla araştırılması.

GÜNÜMÜZDE YAKIN ÇEVRE DÜZENLEMELERİNDE YENİLİKLER
Günümüzde yenilik içeren yakın çevre düzenlemeleriyle ilgili tüm tasarım etkenlerinin araştırılması, tasarımın biçim, taşıyıcı sistem ve yapım yöntemleri yönünden analizi, tasarımın estetik, teknik, ekonomik ve ergonomik yönden değerlendirilmesi.

  • 6 Temmuz 2013
    2012-2013 Bütünleme Sınavları
    2012/2013 Yılı Bahar Dönemi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü bütünleme sınavları yapılacak dersleri ve saatlerini burdan indirebilirsiniz.


    Bütünleme Sınavları ->
Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, Beytepe 06800 Ankara
Tel:312 297 88 50  |  Belgeç (faks): 312 299 21 28  |  ict@hacettepe.edu.tr