YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Program Hakkında Genel Bilgi :
Güzel Sanatlar Fakültesi'ne bağlı İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı 2 yıllık örgün eğitim vermektedir. Bu program boyunca verilen tüm derslerin eğitim dili Türkçe'dir.

Öncelikli olarak ilgili bölümlerin (Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Şehir ve Bölge Planlama) lisans programlarını başarı ile tamamlamış ve bölümün açtığı yazılı ve sözlü sınavlarında başarılı olan adaylar programa kayıt yaptırmaya hak kazanırlar.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı'nın temel hedefi; bilimsel yöntemler ve teknikler ile sanatsal yaklaşımlar kullanarak, öğrencinin kuram ve uygulama ilişkisini kavramasını sağlamaktır. Bu program doğrultusunda özgün çalışmalar ortaya çıkartarak bu yolla disiplinlerarası etkileşimi sağlamayı amaç edinmiştir.

Programın Amacı:
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı Yüksek Lisans programı, mesleğinde teorik ve pratik yeterlik kazanmış kişilerin, yaşam boyu eğitimi gerçekleştirmek üzere, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı alanına yönelik teknik ve pratik bilgiyi geliştirebilecek ve değerlendirebilecek, tasarım kültürünü geliştirmeye yönelik yeni yöntemler geliştirerek toplumsal gelişime katkıda bulunacak; analitik düşünebilen; yenilikçi ve yaratıcı araştırmacılar yetiştiren bir programdır.

Kayıt Kabul Koşulları:
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı'na giriş için öncelikli olarak ilgili bölümlerin (, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Şehir ve Bölge Planlama) 4 (dört) yıllık lisans ya da yüksek lisans programlarını başarı ile tamamlamış olmaları gerekmektedir. Ayrıca adayların Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğtim – Öğretim Yönetmeliği'nin 3. Bölüm madde 14 C bendinde belirtilen Senato tarafından kabul edilerek başarı taban puanı belirlenen YDS'den en az 55 puan almış olma ya da geçerliliği yine Senato tarafından kabul edilen diğer ulusal ya da uluslararası dil sınavlarının birinden bu puana eşdeğer puan almış olma koşulları aranır.

Giriş Sınavı:
Tüm başvuru koşullarını sağlayan ve Üniversite'nin belirlediği kurallara uygun olarak başvuru yapan adaylar Giriş Sınavı'na alınırlar. Giriş Sınavı, 50 (elli) puan üzerinden değerlendirilen tasarım ve yazılı sınav ile 50 (elli) puan üzerinden değerlendirilen sözlü sınav olmak üzere iki bölümden oluşur ve toplam 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir.

Tasarım ve yazılı sınavın başlangıcında, adayın özgeçmişi ve sanatsal/bilimsel çalışmalarını içeren bir tanıtım dosyası, Giriş Sınavı Jürisine sunulur. Bu dosyayı sunmayan adaylar sınav haklarından vazgeçmiş sayılırlar.

Alanın gerektirdiği temel tasarım ve yorum yeterliliğini belirleme amacıyla yapılan tasarım ve yazılı sınavda, adaylara aşağıdaki başlıklardan sorular yöneltilir:
• Çizim / Tasarım Sınavı: Giriş Sınavı jürisi tarafından belirlenen bir mekanın ölçüsünün alınması, tasarlanması, iki boyutlu ve üç boyutlu olarak çizimi.
• Yazılı sınav: Tasarım alanlarına ilişkin kuram bilgisi.

Sözlü sınavda, adaylara aşağıdaki konu başlıklarından sorular yöneltilir:
• Çizim/ Tasarım ve yazılı sınav kağıtlarının değerlendirilmesi
• Tasarım alanlarına ilişkin kuram bilgisi

Adayların genel başarı notu, lisans not ortalamasının %40'ı ile Giriş Sınavı'ndan alınan puanın %60'ının toplamı olup 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir. Giriş Sınavı'ndan en az 50 (elli) puan alan ve genel başarı notu en az 60 (altmış) olan adaylar başarılı olarak kabul edilirler. Genel başarı notunun eşitliği halinde Giriş Sınavı puanı dikkate alınır.

Mezuniyet Koşulları:
24 ulusal kredi ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla; zorunlu statüdeki dersleri ve seçtiği diğer dersleri başaran ve hazırladığı tez, Savunma Sınavı jürisi tarafından başarılı bulunan öğrenciler, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla Program'dan mezun olma hakkını kazanırlar.

Detaylı bilgi: http://www.gse.hacettepe.edu.tr/

Öğretim Programı:


1. YARIYIL
DERSİN KODU VE ADI (T,P,K,AKTS)
ZORUNLU DERSLER
İÇT 685 Seminer (2,2,3,9)
SEÇMELİ DERSLER
İÇT 603 İç Mekan Tasarımında Çağdaş Kuramlar (3,0,3,7)
İÇT 615 Sağlık Yapıları İç Mekan Tasarımı I (3,0,3,7)
İÇT 623 İç Mekan Analiz Yöntemleri I (3,0,3,7)
İÇT 627 Ofis Mekanlarında Ekolojik – Teknolojik Tasarım I (3,0,3,7)
İÇT 631 İç Mekanda Mobilya ve Donatı Sistemleri (3,0,3,7)
İÇT 635 Ticari Amaçlı Mekan Tasarımı (3,0,3,7)
İÇT 643 Bilgisayarla Tasarım I (2,2,3,7)
İÇT 653 İç Mekan Biçimlenişinde Teknoloji (3,0,3,7)
İÇT 655 Sürdürülebilir İç Mekan ve Çevre Tasarımı I (3,0,3,7)
İÇT 683 Tarihi Çevrelerin Korunması ve Değerlendirilmesi (3,0,3,7)

2. YARIYIL
DERSİN KODU VE ADI (T,P,K,AKTS)
ZORUNLU DERSLER
İÇT 686 Araştırma Yöntem ve Teknikleri (2,1,3,9)
SEÇMELİ DERSLER
İÇT 604 İç Mekanda Çağdaş Tasarım Yöntemleri (3,0,3,7)
İÇT 614 Proje (2,2,3,7)
İÇT 616 Sağlık Yapıları İç Mekan Tasarımı II (3,0,3,7)
İÇT 624 İç Mekan Analiz Yöntemleri II (3,0,3,7)
İÇT 628 Ofis Mekanlarında Ekolojik – Teknolojik Tasarım II (3,0,3,7)
İÇT 634 Mobilya Ve Donatı Sistemleri Analizi (3,0,3,7)
İÇT 644 Bilgisayarla Tasarım II (2,2,3,7)
İÇT 654 Çağdaş Mekan Tasarımında Teknolojik Etkenler (3,0,3,7)
İÇT 656 Sürdürülebilir İç Mekan ve Çevre Tasarımı II (3,0,3,7)
İÇT 684 Tarihi Çevrelerin Korunması ve Değerlendirilmesinde İç Mekan Çözümleri (3,0,3,7)

3. YARIYIL
DERSİN KODU VE ADI (T,P,K,AKTS)
ZORUNLU DERSLER
İÇT 600 Özel Konular* (4,0,0,30)

4. YARIYIL
DERSİN KODU VE ADI (T,P,K,AKTS)
ZORUNLU DERSLER
İÇT 600 Özel Konular* (4,0,0,30)


*BU DERS ZORUNLU VE SEÇMELİ DERSLERİNİ TAMAMLAMIŞ OLAN ÖĞRENCİLER TARAFINDAN TEZ ÇALIŞMASI SÜRESİNCE HER DÖNEM YÜKLENMELİDİR.SANATTA YETERLİK PROGRAMI

Program Hakkında Genel Bilgi:
Güzel Sanatlar Fakültesi'ne bağlı İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Anabilim Dalı Sanatta Yeterlik Programı 4 yıllık örgün eğitim vermektedir. Bu program boyunca verilen tüm derslerin eğitim dili Türkçe'dir.
İlgili bölümlerin (Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Şehir ve Bölge Planlama) yüksek lisans programlarını başarı ile tamamlamış ve bölümün açtığı yazılı ve sözlü sınavlarında başarılı olan adaylar programa kayıt yaptırmaya hak kazanırlar.
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Anabilim Dalı Sanatta Yeterlik Programı'nın temel hedefi; bilimsel yöntemler ve teknikler ile sanatsal yaklaşımlar kullanarak, öğrencinin kuram ve uygulama ilişkisini kavraması yoluyla tasarım alanında teorik ve pratik bilginin üretimini sağlamaktır. Bu program doğrultusunda özgün bilimsel ve sanatsal çalışmalar ortaya çıkarılarak, bu yolla bilgi üretimi ve disiplinlerarası etkileşim sağlamak amaç edinilmiştir.

Programın Amacı:
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı Sanatta Yeterlik programı, Yüksek Lisansını başarı ile tamamlamış, bilimsel ve sanatsal yönden teorik ve pratik yeterlik kazanmış kişilerin, yaşam boyu eğitimi gerçekleştirmek üzere, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı alanında yenilikçi ve öncü çalışmalar yapmasını amaçlamaktadır. Öğrencilerin, kültürel, teknik ve pratik bilgiyi geliştirebilecek ve değerlendirebilecek, tasarım alanında yeni bilgi üretecek, yeni yöntemler geliştirmeleri beklenmektedir. Bu yolla; İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı Sanatta Yeterlik programı, toplumsal gelişime katkıda bulunacak; analitik düşünebilen; yenilikçi ve yaratıcı araştırmacılar yetiştiren bir programdır.

Kayıt Kabul Koşulları:
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı Sanatta Yeterlik Programı'na giriş için ilgili bölümlerin (İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Şehir ve Bölge Planlama) yükseklisans programlarını başarı ile tamamlamış olmaları gerekmektedir. Ayrıca adayların Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğtim – Öğretim Yönetmeliği'nin 3. Bölüm madde 15 C bendinde belirtilen Senato tarafından kabul edilerek başarı taban puanı belirlenen YDS'den en az 60 puan almış olma ya da geçerliliği yine Senato tarafından kabul edilen diğer ulusal ya da uluslararası dil sınavlarının birinden bu puana eşdeğer puan almış olmaları gerekmektedir.

Giriş Sınavı:
Tüm başvuru koşullarını sağlayan ve Üniversite'nin belirlediği kurallara uygun olarak başvuru yapan adaylar Giriş Sınavı'na alınırlar. Giriş Sınavı, 50 (elli) puan üzerinden değerlendirilen tasarım ve yazılı sınav ile 50 (elli) puan üzerinden değerlendirilen sözlü sınav olmak üzere iki bölümden oluşur ve toplam 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir.

Tasarım ve yazılı sınavın başlangıcında, adayın özgeçmişi ve sanatsal/bilimsel çalışmalarını içeren bir tanıtım dosyası, Giriş Sınavı jürisine sunulur. Bu dosyayı sunmayan adaylar sınav haklarından vazgeçmiş sayılırlar.

Alanın gerektirdiği temel tasarım ve yorum yeterliliğini belirleme amacıyla yapılan tasarım ve yazılı sınavda, adaylara aşağıdaki başlıklardan sorular yöneltilir:
• Çizim/Tasarım Sınavı: Giriş Sınavı jürisi tarafından belirlenen bir mekanın ölçüsünün alınması, tasarlanması, iki boyutlu ve üç boyutlu olarak çizimi.
• Yazılı sınav: Tasarım alanlarına ilişkin kuram bilgisi.

Sözlü sınavda, adaylara aşağıdaki konu başlıklarından sorular yöneltilir:
• Tasarım ve yazılı sınav kağıtlarının değerlendirilmesi
• Tasarım alanlarına ilişkin kuram bilgisi

Adayların genel başarı notu, lisans not ortalamasının %40'ı ile Giriş Sınavı'ndan alınan puanın %60'ının toplamı olup 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir. Giriş Sınavı'ndan en az 60 (altmış) puan alan ve genel başarı notu en az 70 (yetmiş) olan adaylar başarılı olarak kabul edilirler. Genel başarı notunun eşitliği halinde Giriş Sınavı puanı dikkate alınır.

Mezuniyet Koşulları:
27 ulusal kredi ve 240 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla; zorunlu statüdeki dersleri ve seçtiği diğer dersleri başaran ve hazırladığı tez, Savunma Sınavı jürisi tarafından başarılı bulunan öğrenciler, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla Program'dan mezun olma hakkını kazanırlar.

Detaylı bilgi: http://www.gse.hacettepe.edu.tr/

Öğretim Programı:


DERSİN KODU VE ADI (T,P,K,AKTS)

GÜZ DÖNEMİ ZORUNLU DERSLERİ
İÇT 793 Araştırma Yöntem ve Teknikleri I (3,0,3,10)
İÇT 790 Doktora Yeterlilik Sınavına Hazırlık* (0,4,2,30)
İÇT 700 Özel Konular** (5,0,0,30)

BAHAR DÖNEMİ ZORUNLU DERSLERİ
İÇT 794 Araştırma Yöntem ve Teknikleri II (3,0,3,10)
İÇT 790 Doktora Yeterlilik Sınavına Hazırlık* (0,4,2,30)
İÇT 700 Özel Konular** (5,0,0,30)

GÜZ DÖNEMİ SEÇMELİ DERSLERİ
İÇT 703 Çağdaş İç Mekan Tasarımında Gelişmeler (3,0,3,10)
İÇT 723 İç Mekan Tasarım ve Uygulama Problemleri I (3,0,3,10)
İÇT 725 Tasarım Kültürü I (3,0,3,10)
İÇT 733 Sahne Tasarımı (3,0,3,10)
İÇT 763 Tarihi Yapı ve Çevrelerde İç Mekan Sorunları (3,0,3,10)
İÇT 783 Mekan Tasarımında Sürdürülebilirlik Kavramı (3,0,3,10)

BAHAR DÖNEMİ SEÇMELİ DERSLERİ
İÇT 704 Çağdaş İç Mekan Kavramları (3,0,3,10)
İÇT 724 İç Mekan Tasarım ve Uygulama Problemleri II (3,0,3,10)
İÇT 726 Tasarım Kültürü II (3,0,3,10) İÇT 734 Gösteri Yapılarında İç Mekan Düzenlemeleri (3,0,3,10)
İÇT 764 İç Mekan Tasarımında Yeniden İşlevlendirme (3,0,3,10)
İÇT 774 Herkes İçin Tasarım (2,2,3,10)
İÇT 784 Sürdürülebilir Kent ve Mekan Tasarımı İlkeleri (3,0,3,10)


*BU DERS ZORUNLU VE SEÇMELİ DERSLERİNİ BAŞARI İLE TAMAMLAMIŞ
OLAN ÖĞRENCİLER TARAFINDAN GÜZ YA DA BAHAR DÖNEMİNDE ALINMALIDIR.
BAŞKA BİR DERS İLE BİRLİKTE YÜKLENMEMELİDİR.

** BU DERS İÇT 790 DERSİNİ BAŞARI İLE TAMAMLAMIŞ VE TEZ AŞAMASINA GEÇMİŞ
OLAN ÖĞRENCİLER TARAFINDAN TEZ ÇALIŞMASI SÜRESİNCE HER DÖNEM
YÜKLENMELİDİR.
  • 6 Temmuz 2013
    2012-2013 Bütünleme Sınavları
    2012/2013 Yılı Bahar Dönemi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü bütünleme sınavları yapılacak dersleri ve saatlerini burdan indirebilirsiniz.


    Bütünleme Sınavları ->
Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, Beytepe 06800 Ankara
Tel:312 297 88 50  |  Belgeç (faks): 312 299 21 28  |  ict@hacettepe.edu.tr